Фланшови сферичен кран с цялостно PTFE

covna-5Structure: Other type (channel position) : straight- standard : GB / Структура: Друг тип (всяка позиция): прав-стандарт: GB
Nominal Diameter / Номинален диаметър: DN15 – DN200 ( mm/мм ) Type / Тип : two type Operating temperature / два типа Работна
температура: room temperature / стайна температура
Custom processing / Допълнителна обработка: Material/ Материал: Carbon Flow direction / Посока на въглеродния поток:
Bidirectional / Двупосочна
Pressure environment / Налягане на средата: atmospheric model / атмосферен модел: QY Q41F46-10C / 16C Specifications /
Спецификации: DN15, DN50, DN100
Connection: flange Brand : COVNA / Присъединяване: фланшово; Бранд: COVNA
Medium: all kinds of highly corrosive chemical media / Среда: всички видове силно разяждащи химически средства
Drive: Manual attributes: Manual lined ball valve / Задвижване: Ръчно облицован сферичен кран The pipeline valves for temperature
≤200 ℃ water , steam, oil and other non-corrosive media, for opening and closing with a maximum bit to open and close quickly. /
Вентили за тръбопроводи с температура ≤200 ℃ вода, пара, нефт и друга некорозивна среда, за бързо отваряне и затваряне.

Материали:

Наименование на частите Материал
Тяло на клапата WBC (WCB Liner fluoring piastic)
Сфера, стебло 35 (Liner fluoring piastic)
Упл. пръстен, уплътнение (PTFE)
Ръчно колело Q235-A

Функционална спецификация:

Тип PN Изпитване под налягане Подходяща температура Подходяща среда
Здравина

(вода) (MPa)

Приложена

(вода) (MPa)

QYQ41F46-10C - - - ≤200 силно разяждаща
QYQ41F46-16C 1.6 2.4 1.8 - химична среда

Схематично очертание и измерване:

covna-5-1